Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Hoogtij Expedities : het door Stichting Hoogtij Expedities in enig jaar te organiseren wandel/struin/vaar/fiets evenementen.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door Stichting Hoogtij Expedities toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname.
c. Stichting: de rechtspersoon, in deze Stichting Hoogtij Expedities , waarbij de Deelnemer is aangemeld/ingeschreven.
d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de door Stichting Hoogtij Expedities georganiseerde tochten.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanmelding/inschrijving/overeenkomst m.b.t. deelname aan door Stichting Hoogtij Expedities georganiseerde tochten.

 

Artikel 2: Deelname

2.1. De Deelnemer mag aan de door Stichting Hoogtij Expedities georganiseerde tochten deelnemen, als hij /zij op de startdag van de Expeditie de minimale leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
Deze minderjarige blijft onder verantwoordelijkheid van deelnemende ouder en/of meerderjarige begeleider.
2.2. De Deelnemer mag aan de Hoogtij Expeditie slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 1 dag voor datum van de start van de Hoogtij Expeditie volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. De Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft recht op teruggave van inschrijfgeld volgens onderstaande voorwaarden:
* bij annulering vanaf 3 maanden of langer tot 2 maanden voor aanvang van de Hoogtij Expeditie of het Evenement zal 20% annuleringskosten van het totale inschrijfgeld worden doorberekend.
* bij annulering vanaf 2 maanden tot 6 weken voor aanvang van de Hoogtij Expeditie of het Evenement zal 30% annuleringskosten van het totale inschrijfgeld worden doorberekend.
* bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de Hoogtij Expeditie of het Evenement zal 50% annuleringskosten van het totale inschrijfgeld worden doorberekend.
* bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de Hoogtij Expeditie zal 100% annuleringskosten van het totale inschrijfgeld worden doorberekend. 

* Wanneer er tijdens een Hoogtij Expeditie wordt besloten om af te zien van verdere deelname kan er geen inschrijfgeld worden geretourneerd.  
Ter voorkoming van deze annuleringskosten kan de Deelnemer wel zelf een vervanger regelen.
2.4. De Stichting 
Hoogtij Expedities kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het Evenement, of onderdelen daarvan, geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval heeft De Deelnemer de keuze om het inschrijfgeld terug te vragen of dit te laten staan voor de volgende editie.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting Hoogtij Expedities is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Stichting Hoogtij Expedities voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Stichting Hoogtij Expedities tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Stichting Hoogtij Expedities ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Hoogtij Expeditie.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op de Hoogtij Expeditie.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Stichting Hoogtij Expedities voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot deelname aan een 
Hoogtij Expeditie. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Stichting 
Hoogtij Expedities voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan een Hoogtij Expeditie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting Hoogtij Expeditie toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.7. Bij deelname aan het kamperen is de stichting 
Hoogtij Expedities niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Deelnemer tijdens het transport van de goederen en het verblijf op de verschillende kampeerplekken.
Verder gelden alle, in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen voor de
Hoogtij Expedities, ook voor de plekken waar tijdens de expedities gekampeerd wordt. 

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Stichting Hoogtij Expedities voor openbaarmaking van tijdens of rond de Hoogtij Expeditie gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Indien men echter geen prijs op stelt om afgebeeld te worden, dan dient dit schriftelijk van te voren kenbaar gemaakt moet worden.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting Hoogtij Expedities opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Hoogtij Expeditie verleent een Deelnemer toestemming aan de Stichting tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer, voor intern gebruik en t.b.v. de facturering en wettelijk verplichtingen. De persoonsgegevens van de Deelnemer zullen niet aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan de Hoogtij Expeditie is van toepassing het Reglement